Положення


ПОЛОЖЕННЯ
про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду


1. Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (далі - ДЦЗД НАФ) є центральною державною архівною установою, яка створюється, реорганізовується і ліквідується Державною архівною службою України (далі - Укрдержархів) і належить до сфери її управління.

ДЦЗД НАФ є методичним центром з питань фізичної збереженості архівних документів, створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування та створення цифрових копій фонду користування.

ДЦЗД НАФ є бюджетною, неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність неприбуткових установ.


2. Місцезнаходження архівної установи - вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна.


3. ДЦЗД НАФ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербові печатки та печатки без зображення Герба України із найменуванням ДЦЗД НАФ.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03494356.


5. ДЦЗД НАФ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, дорученнями Міністра юстиції України та цим Положенням.


6. Основними завданнями ДЦЗД НАФ є:

1) участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

2) виконання робіт, спрямованих на фізичне збереження документів Національного архівного фонду та створення страхового фонду і фонду користування для центральних державних архівів України, друкування архівознавчих видань для архівних установ;

3) забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

4) методичне забезпечення робіт з фізичної збереженості архівних документів та створення страхового фонду і фонду користування, створення цифрових копій фонду користування;

5) надання консультаційної і практичної допомоги архівним установам, юридичним і фізичним особам та поширення досвіду роботи з питань фізичної збереженості архівних документів та створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування.


7. ДЦЗД НАФ відповідно до покладених на нього завдань і в межах наданих повноважень:

1) виконує роботи зі створення негативних мікрофільмів страхового фонду документації і позитивних мікрофільмів фонду користування, здійснює їх хіміко-фотографічну обробку;

2) виконує роботи зі створення цифрових копій фонду користування;

3) проводить консерваційно-профілактичну оброблення і контроль технічного стану раніше створених мікрофільмів страхового фонду документації;

4) виконує консервацію, реставрацію, дереставрацію, ремонт документів Національного архівного фонду та друкованих видань;

5) виконує брошурувально-палітурні та картонажні роботи;

6) виконує копіювання, розмноження, друкування відомчої організаційно-управлінської документації;

7) здійснює технічне та літературне редагування, коректорську правку, друкування відомчого періодичного журналу «Архіви України»;

8) виконує друкування відомчих бланків, журналів обліку, брошур, оуклетів, архівних путівників, довідкових та інформаційних матеріалів, інших видань архівної періодики;

9) проводить заняття з підвищення кваліфікації працівників ДІ (ЧД НАФ та архівних установ України, надає консультації з практичного застосування нормативних документів і методичних розробок з питань фізичної збереженості архівних документів та створення страхового фонду і фонду користування;

10) проводить разом з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства дослідження із забезпечення фізико-хімічної збереженості документів, впроваджує їх результати в роботу;

11) забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, вирішує в межах своєї компетенції питання, пов’язані з поточним ремонтом обладнання і устаткування;

12) виконує на договірних засадах роботи із забезпечення фізичної збереженості архівних документів, створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування, створення цифрових копій фонду користування, друкарські роботи, надає поліграфічні послуги у сфері забезпечення збереженості архівних документів;

13) організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг фізичних та юридичних осіб щодо діяльності ДЦЗД НАФ;

14) складає плани роботи ДЦЗД НАФ та забезпечує їх виконання;

15) вживає заходи щодо удосконалення структури ДЦЗД НАФ;

16) здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, оріанізовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДЦЗД НАФ;

17) організовує планово-фінансову роботу в ДЦЗД НАФ, здійснює контроль за використання фінансових та матеріальних ресурсів, забезпечує організацію і вдосконалення бухгалтерського обліку;

18) забезпечує самопредставництво інтересів ДЦЗД НАФ у судових та інших органах;

19) організовує діловодство та архівне зберігання документів ДЦЗД НАФ відповідно до встановлених правил;

20) здійснення інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


8. ДЦЗД НАФ відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

2) представляти Укрдержархів за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних угод;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) надавати платні послуги юридичним та фізичним особам.


9. ДЦЗД НАФ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.


10. ДЦЗД НАФ очолює директор, який призначається і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.


11. Директор ДЦЗД НАФ:

1) очолює ДЦЗД НАФ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє ДЦЗД НАФ у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні і за її межами;

2) забезпечує виконання ДЦЗД НАФ Конституції України та законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства юстиції України та Укрдержархіву;

3) визначає обов язки і ступінь відповідальності заступника та керівників структурних підрозділів ДЦЗД НАФ;

4) подає на затвердження до Укрдержархіву Положення про ДЦЗД НАФ;

5) затверджує положення про структурні підрозділи ДЦЗД НАФ і посадові інструкції працівників;

6) затверджує структуру ДЦЗД НАФ за погодженням з Головою Укрдержархіву;

7) затверджує штатну розстановку ДЦЗД НАФ;

8) призначає на посади і звільняє з посад працівників, ДЦЗД НАФ;

9) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

10) затверджує плани роботи ДЦЗД НАФ та звітує перед Головою Укрдержархіву про їх виконання;

11) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДІТЗД НАФ;

12) здійснює самопредставництво ДЦЗД НАФ в судах та представляє ДЦЗД НАФ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

13) розпоряджається коштами ДЦЗД НАФ в межах затвердженого кошторису;

14) підписує договори з питань діяльності ДЦЗД НАФ;

15) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та чинного законодавства.


12. Директор має заступника, якого призначає та звільняє з посади за погодженням з Головою Укрдержархіву. У разі відсутності директора або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує заступник директора.


13. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції ДЦЗД НАФ, може створюватися дирекція.

Положення про дирекцію та її персональний склад затверджуються наказом директора ДЦЗД НАФ.


14. Для розгляду окремих профільних та організаційних питань в ДЦЗД НАФ можуть створюватися ради і комісії.

Склад рад і комісій та положення про них затверджуються наказом директора ДЦЗД НАФ.


15. ДЦЗД НАФ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доходи ДЦЗД НАФ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДЦЗД НАФ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

ДЦЗД НАФ дотримується заборони розподілу отриманих доходів або іх частини серед засновників органу управління ДЦЗД НАФ та її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення ДЦЗД НАФ, його активи, майно будуть передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу Державного бюджету України.

Граничну чисельність, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ДЦЗД НАФ затверджує Голова Укрдержархіву.
Директор Державного центру
збереження документів
Національного архівного фонду
Марина ФЕНЮК